Skip to main content

Pieniądze w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze"

foto: ZUW

Wojewoda zachodniopomorski przekazał 800 tys. zł z budżetu państwa samorządowi województwa na realizację zadań pomocy technicznej wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”

 

Wojewoda przekazuje samorządowi województwa, w oparciu o zawieraną co rok umowę, dotacje na wyprzedzające finansowanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach działania Pomoc techniczna.

Środki te służą głównie wdrażaniu i zarządzaniu Programem.

75 % dotacji stanowi współfinansowanie ze środków UE, a 25 % pochodzi z budżetu krajowego. W ramach działania Programu z pomocy technicznej opłacane są wynagrodzenia, szkolenia pracownicze, wynajem biur, opłaty eksploatacyjne oraz działania informacyjne i promocyjne dotyczące PO Rybactwo i Morze.

Samorząd Województwa jest instytucją wdrażającą i pośredniczącą Programu.

źródło: www.szczecin.uw.gov.pl