Skip to main content

Szef BBN: Bałtyk to wielka szansa na rozwój Polski !

Soloch

Potencjał, jaki daje dostęp do morza, nie jest w pełni wykorzystany – powiedział Paweł Soloch, szef BBN, tuż przed Kongresem Bezpieczeństwa Morskiego. Wyraził poparcie dla przekopu Mierzei Wiślanej, budowy systemu gazociągów i morskich farm wiatrowych.

Z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem prezydenckie BBN wraz z Akademią Marynarki Wojennej 11 lutego zorganizowało w Gdyni Kongres Bezpieczeństwa Morskiego.

- To będzie pierwsza tego rodzaju, tak szeroko zakrojona debata w Polsce. W gronie ekspertów oraz przedstawiciel administracji państwowej chcemy omówić wszystkie wymiary funkcjonowania Polski, jako państwa morskiego – tak komentował dla PAP Paweł Soloch.

- Trzeba jasno powiedzieć. Dziś nie wykorzystujemy w pełni potencjału, jaki daje nam dostęp do Morza Bałtyckiego. Poczynając od korzyści natury gospodarczej, poprzez społeczno-kulturowe, turystyczne, a kończąc na tych związanych z narodową oraz sojuszniczą obronnością – ocenił.

Szef BBN stwierdził:

- BBN od lat stara się promować świadomość morską wśród obywateli i decydentów -  po czym dodał:

- Powoli obserwujemy już tego wymierne efekty. Niestety wciąż pokutują dekady zaniedbań w tym obszarze

Paweł Soloch tak scharakteryzował wówczas planowaną imprezę:

- Podczas Kongresu będziemy chcieli mówić o polskich doświadczeniach związanych z Morzem Bałtyckim. Ocenimy obecny stan bezpieczeństwa morskiego z perspektywy kraju nadbałtyckiego, ale przede wszystkim będziemy chcieli analizować, jak wykorzystać na rzecz państwa szanse stwarzane przez Morze Bałtyckie

Wyraził także nadzieję, że zwiększenie tej świadomości w dalszej perspektywie przełoży się na uwolnienie niewykorzystanego potencjału rozwojowego, natomiast w bliskiej perspektywie będzie chociażby wymiernym wsparciem szeregu strategicznych projektów związanych z Bałtykiem

- Takich jak przekop Mierzei Wiślanej, budowa Baltic Pipe, rozbudowa infrastruktury nafto-portowej, budowa morskich farm wiatrowych, zwiększenie konkurencyjności polskich portów w międzynarodowej sieci logistycznej czy w końcu modernizacji Marynarki Wojennej RP – powiedział Paweł Soloch

Kongres odbył się 11 lutego w Gdyni i dotyczył min. oceny 100 lat dostępu Polski do morza, w tym aspektów polityczno-militarnych, gospodarki morskiej i społeczno-kulturowych konsekwencji nadmorskiego położenia Polski. Uczestnicy analizowali bieżący stan bezpieczeństwa morskiego państwa i zagadnień zrównoważonego wykorzystania Bałtyku. Wyznaczyli także niezbędne kierunki dalszego rozwoju, w tym wzmocnienia pozycji polskich portów morskich, zwiększenia konkurencyjności transportu morskiego oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przedmiotem debaty było też stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach, poprawa stanu środowiska morskiego i ochrona brzegu morskiego oraz turystyka morska i przybrzeżna.

Szef BBN zwrócił uwagę, że kongres objął honorowym patronatem prezydent Andrzej Duda, a zaproszenia do udziału w komitecie honorowym Kongresu przyjęli m.in. minister obrony Mariusz Błaszczak, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak.

Program Kongresu obejmował następujące wystąpienia:

Sesja wprowadzająca: Ocena 100 lat wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski

 • Nadmorskie położenie wczoraj, dziś i jutro – szanse i zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego i przestrzeni społeczno-kulturowej - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł SOLOCH

 • Rola i zadania marynarek wojennych w oparciu o narodowe dokumenty strategiczne - Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej, prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

 • Wystąpienie Podsekretarza Stanu w MON, Pawła Woźnego

 • Wystąpienie Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ, Grzegorza Witkowskiego

Sesja I: Znaczenie gospodarki morskiej dla zrównoważonego rozwoju kraju

 • Moderator: prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ (Uniwersytet Gdański)

 • Wkład gospodarki morskiej w budowanie potencjału państwa na przestrzeni ostatniego stulecia - Kierownik Katedry Nawigacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam WEINTRIT

 • Bezpieczeństwo Portu Gdynia w dobie inwestycji infrastrukturalnych - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Michał ŚWIECZKOWSKI

 • Transfer technologii w głównych programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP – szanse i wyzwania - Pełnomocnik Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ds. Stoczniowych, Wiceprezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. Cezary CIERZAN

 • Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego warunkujące konieczność użycia Sił Morskich RP - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. Jacek BEŁDOWSKI prof. IO PAN

 • Morskie farmy wiatrowe jaki nowy element sektora morskiej gospodarki w Polsce Prezes Zarządu PGE Baltica Monika MORAWIECKA

Sesja II: Marynarka Wojenna RP – katalog zadań i możliwości wykorzystania nie tylko w czasie wojny

 • Moderator: komandor dr hab. Bartłomiej PĄCZEK (Akademia Marynarki Wojennej)

 • Zmiany w podejściu do roli i zadań stawianych przed marynarką wojenną – przesłanki i konsekwencje - Akademia Marynarki Wojennej wiceadmirał rez. dr hab. Stanisław ZARYCHTA

 • Współczesne podejście do funkcji MW RP: znaczenie polityczne, dyplomatyczne, gospodarcze, militarne, policyjne i społeczne - Zastępca Inspektora Marynarki Wojennej, Szef Zarządu Morskiego IMW kontradmirał Krzysztof ZDONEK

 • Rozwój zdolności operacyjnych Sił Morskich, a w tym udział Marynarki Wojennej RP w obronie kraju - Szef Oddziału Planowania Operacji Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego komandor Piotr SMELA

 • Perspektywy odbudowy/rozwoju MW RP – potrzeby legislacyjne, materialne i psychologiczno-społeczne, Akademia Marynarki Wojennej, komandor rez. prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI

 • „Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP” planem zagospodarowania przestrzeni polskiej wolności morskiej, Przewodniczący Rady Budowy Okrętów, komandor por. rez. Maciej JANIAK

Sesja III: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie

 • Moderator: kontradmirał SG rez. Piotr STOCKI

 • Administracja morska w terenie - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej mgr inż. Wiesław PIOTRZKOWSKI

 • Rola Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ochronie morskiej granicy państwowej – zadania, perspektywy rozwoju, kooperacja z innymi podmiotami, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej komandor SG Andrzej PROKOPSKI

 • SAR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – zadania, problemy, współdziałanie, Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Maciej ZAWADZKI

 • Policja Wodna – historia, siły i środki, zadania oraz kierunki rozwoju, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektor dr Krzysztof KOZELAN


 

 

KD

Źródło: PAP/ BBN