Przejdź do treści

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Bytomska nr 7, 70-603 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033768, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (dalej: ZMPSiŚ S.A.) ogłasza wszczęcie postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego (dalej: Postępowanie).

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie „Procedury postępowania mającego na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego” (dalej: Procedura). Procedura, pełna treść zaproszenia do udziału w Postępowaniu oraz informacja o sposobie pobrania dokumentów związanych z Postępowaniem dostępne są na stronie internetowej ZMPSiŚ S.A. pod adresem:

http://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/procedura/


Celem Postępowania jest dokonanie przez ZMPSiŚ S.A. wyboru, na podstawie identycznych dla wszystkich ofert kryteriów oceny oferty określonych w Procedurze, podmiotu, z którym ZMPSiŚ S.A. zamierza zawrzeć umowę przedwstępną zobowiązującą strony do zawarcia w oznaczonym terminie umowy przyrzeczonej dotyczącej oddania do korzystania podmiotowi wybranemu przez ZMPSiŚ S.A. na podstawie Procedury przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w wyniku zalądowienia w granicach portu morskiego w Świnoujściu. Umowa przyrzeczona może dotyczyć także korzystania z istniejących nieruchomości gruntowych funkcjonalnie związanych z powyższą nieruchomością gruntową powstałą w wyniku zalądowienia i bezpośrednio z nią sąsiadujących.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. with its registered office in Szczecin, address: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS No 0000033768, registration court: District Court Szczecin-Centrum in Szczecin, REGON: 811649448, NIP: 9551889161 (hereinafter: ZMPSiŚ S.A.) announces the initiation of proceedings aimed at awarding a preliminary agreement that obliges the parties to execute a final agreement on the use of future land real estate to be created as a result of reclaiming of sea area within the borders of the seaport in Świnoujście, designated for operating a container terminal according to a concept proposed and implemented by a user (hereinafter: Proceedings).

The Proceedings shall be carried out pursuant to: ‘Procedure for the proceedings aimed at awarding a preliminary agreement that obliges the parties to execute a final agreement on the use of real estate located within the borders of the seaport in Świnoujście, designated for operating a container terminal according to a concept proposed and implemented by a user’ (hereinafter: Procedure’). The Procedure, the complete text of an invitation to participate in the Proceedings as well as information about a method of downloading the documents relating to the Proceedings shall be available on the website of ZMPSiŚ S.A. at:

http://www.port.szczecin.pl/en/offer/deepwater-container-terminal/procedure/

The purpose of the Proceedings is for ZMPSiŚ S.A. to select, according to assessment criteria identical for all offers and determined in the Procedure, an entity with whom ZMPSiŚ S.A. intends to execute a preliminary agreement that obliges the parties to execute a final agreement until a set deadline on the transfer for use by the entity selected by ZMPSiŚ S.A. pursuant to the Procedure of a future land real estate, which will be created as a result of reclaiming of sea area within the borders of the seaport in Świnoujście. The final agreement may also concern the use of existing land real estate that is functionally related to the above- mentioned land real estate created as a result of reclaiming of sea area and real estate that is directly adjacent to it.