Przejdź do treści

Jerzy Czuczman, Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich: Przemysł stoczniowy. Notowaliśmy dynamiczny wzrost liczby spółek

czuczman

Koronawirus gwałtownie zatacza coraz szersze kręgi, a jego skutki już mają ogromny i zapewne długotrwały wpływ na gospodarkę światową, w tym na sektor technologii morskich, również w Polsce. Dlatego wydaje się istotnym przedstawianie rzetelnego obrazu tego sektora w okresie przed wystąpieniem skutków światowej pandemii, gdy działalność gospodarcza prowadzona była na zasadach i w warunkach jeszcze do niedawna obowiązujących.

Opis sytuacji sektora technologii morskich w ujęciu „historycznym” ma na celu wypracowanie swego rodzaju raportu za ten kończący się już w praktyce okres działalności, w formule którą znamy.  Wiele przesłanek wskazuje bowiem, że świat i obrót gospodarczy po pandemii już nie będzie taki sam, z jakim mieliśmy do tej pory do czynienia. W tym kontekście kontynuowana jest analiza danych opublikowanych 3 stycznia br. przez Główny Urząd Statystyczny w  Roczniku Statystycznym Gospodarki Morskiej.  

Czynnikiem, na którym uwaga zostanie skoncentrowana tym razem jest silnie rosnącą liczba spółek funkcjonujących w sektorze technologii morskich, tradycyjnie zwanym przemysłem stoczniowym. Analiza opiera się na danych roku 2018. Są to najnowsze dostępne dane, omawiane we wcześniejszych publikacjach: analiza zatrudnienia oraz analiza przychodów sektora.

Podmioty gospodarcze - spółki

Działalność gospodarcza w sektorze stoczniowym realizowana jest przez podmioty gospodarcze. Na łączną ich liczbę składają się przedsiębiorstwa państwowe, spółki handlowe, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pod potoczną nazwą „samozatrudnieni”.

W sektorze stoczniowym nie występują przedsiębiorstwa państwowe, chociaż część ze spółek handlowych w różny sposób jest w nadzorze Skarbu Państwa (potocznie są nazywane jako „przedsiębiorstwa państwowe”) jednak nie ma to żadnego związku z nazewnictwem stosowanym w roczniku statystycznym GUS.

Spółki handlowe i cywilne są ważnym czynnikiem obrazującym aktywność gospodarczą, bo dzięki nim jest realizowana zdecydowana większość aktywności i przychodów. Dlatego zmiana liczby spółek handlowych i cywilnych występujących na rynku w danym obszarze działalności gospodarczej może być traktowana jako wskaźnik obrazujący efektywność prowadzonej polityki gospodarczej.

W okresie ostatnich lat odnotowywana jest systematyczna i wyraźna tendencja wzrostowa liczby spółek handlowych i cywilnych. Podkreślenia wymaga fakt, że pomiędzy rokiem 2015 a 2018 nastąpił przyrost o 2/3 (67%) liczby spółek. Taka dynamika potwierdza intensywne zainteresowanie sektorem stoczniowym przez przedsiębiorców podejmujących ryzyko biznesowe tworzenia nowych podmiotów gospodarczych. Powstające podmioty muszą mieć zdolność pozyskiwania zamówień, oraz realizacji tych zamówień z zyskiem. Inaczej nie poradziłyby sobie na rynku.

Poniższy wykres obrazuje dynamikę wzrostu liczby spółek handlowych i cywilnych w ostatnich latach.

Podmioty gospodarcze - samozatrudnieni

Istotnym czynnikiem procesów gospodarczych jest również grupa aktywności przedsiębiorców definiowanych jako „samozatrudnieni”. Taka kategoria jest wyodrębniana w danych GUS i jest ujmowana wśród podmiotów gospodarczych. Grupa  obejmuje osoby aktywne zawodowo rejestrujące swoją działalności jako tzw. „samozatrudnieni”. Prowadzą oni jednoosobową działalność  gospodarczą, mają jednak możliwość zatrudniania pracowników. W tej kategorii aktywności zawodowej w okresie od 2015 do 2018 roku nastąpił również istotny wzrost - o blisko 1/3 liczby podmiotów. Co więcej, w tym samym okresie wzrosła również liczba osób zatrudnianych przez osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą z poziomu 0,56 w roku 2015 do poziomu 0,72 w 2018 roku. To oznacza wzrost o blisko 30%. Czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia dodatkowo zatrudniały w 2018 roku o 30% więcej osób niż 2015 roku.

Analizując ten fakt należy wskazać, że obrazuje on wzrost zaufania do aktywności gospodarczej prowadzonej w sektorze stoczniowym. Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną jest zawsze obarczona największą odpowiedzialnością i największym ryzykiem w stosunku do innych form aktywności. Dlatego prowadzący jednoosobową działalność zatrudniając dodatkowe osoby, czyni to w sposób przemyślany, zdając sobie sprawę z podejmowanego ryzyka.  Podejmując dodatkowe ryzyko potwierdza pozytywne zmiany zachodzące w sektorze.

Podsumowanie

Od 2015 roku wyraźnie rosła liczba podmiotów gospodarczych, zarówno spółek jak i samozatrudnionych aktywnych w sektorze technologii morskich. Wskazuje to na siłę tego sektora polskiej gospodarki. Rosnące zatrudnienie, rosnące przychody oraz rosnąca liczba podmiotów jednoznacznie potwierdzają tezę o pozytywnych przemianach, które zachodziły w branży na przestrzeni ostatnich kilku latach, od 2015 roku.