Przejdź do treści

Zachodniopomorskie/ Dofinansowanie dla spółek wodnych: 1 mln 450 tys. zł.

zuw

1 mln  450 tys. zł. trafi do 38 spółek wodnych województwa zachodniopomorskiego. Umowy ze spółkami podpisał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

Kwalifikację wniosków o dofinansowanie oraz podział kwot przeprowadziła Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych powołana przez wojewodę.

Organizację i działanie spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do m.in.  ochrony wód przed zanieczyszczeniem (w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków), ochrony przeciwpowodziowej czy melioracji.

źródło:Centrum Prasowe Wojewody Zachodniopomorskiego