Polski Portal Morski
Aktualności

Projekt budżetu MON na 2022 upubliczniony

Po niedawnych analizach Defence24.pl informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w części 29 Obrona narodowa w 2020 roku i założeń do planowania na 2022 rok omawiamy projekt budżetu przygotowany przez rząd. Przewiduje on przeznaczenie na obronę łącznie ponad 57,78 mld złotych.

Projekt budżetu państwa na 2022 rok z dnia 24 sierpnia 2021 roku został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Jest on zgodny z opisywanymi założeniami i zakłada finansowanie potrzeb obronnych na poziomie 2,2 proc. PKB, nie licząc uruchamianego programu wieloletniego zakupu czołgów (M1A2 Abrams SEP v3).

Wydatki na obronę narodową mają wynosić łącznie 57,783 mld zł, z tego:

 • 57,15 mld zł w części budżetu państwa 29. Obrona narodowa;
 • 412,78 mln zł w dziale 752. Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.
 • 218,72 mln zł to wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz wydatki na inwestycje internatowe i mieszkaniowe Agencji Mienia Wojskowego.

Dla porównania przedstawione przez Defence24.pl założenia na 2022 rok były bardzo zbliżone i wynosiły odpowiednio 57,77 mld, 57,22 mld i 340,9 mln zł (założenia nie obejmowały FMSZ).

Szczegółowy podział kwoty 57,15 mld zł na poszczególne działy i rozdziały budżetu przedstawia tabela nr 1. Dla porównania obejmuje ona również porównywalne kwoty z obecnie realizowanej ustawy budżetowej na 2021 rok oraz wykonanie budżetów w 2020 i 2019 roku. Praktycznie we wszystkich pozycjach na 2022 rok planowany jest wzrost wydatków w stosunku do 2021. Łącznie w całej części 29 budżetu o 11,7 proc. Największy wzrost o 33,7 proc. planowany jest w nowym rozdziale budżetu jakim jest rozdział 75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne.

Niewątpliwie jest to w obecnych czasach bardzo istotne zagadnienie i warto w nie inwestować. Warto zwrócić uwagę na rozdział 75280. Działalność badawczo-rozwojowa. W związku z ustawowym wymaganiem przeznaczania na nią 2,5 proc. wydatków obronnych w samej części 29. Obrona narodowa przewidziano 1,237 mld zł, a łącznie z innymi częściami budżetu ponad 1,44 mld zł. Podobnej wielkości kwoty przewiduje ustawa budżetowa na obecny 2021 rok. Coroczna ich realizacja jest jednak dużo niższa, co pokazuje m. in. ich realizacja w 2019 i 2020 roku na poziomie 127-135 mln zł.

Projekt na 2022 rok zakłada w części 29. Obrona narodowa przeznaczenie:

 • 18,515 mld zł – na wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO;
 • 14,129 mld zł – na wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych i nauczycieli wraz z pochodnymi;
 • 10,618 mld zł – na wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności;
 • 8,175 mld  – na emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy;
 • prawie 1,32 mld zł – na pozostałe wydatki bieżące;
 • 1,867 mld zł – na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 • 2,52 mld zł – na dotacje na zadania związane z obronnością;
 • 3,77 mln zł – na projekty z udziałem środków UE (współfinansowanie).

Największa pozycja czyli wydatki majątkowe zaplanowane w tej wysokości wynoszą około 32 proc. ogólnych wydatków obronnych, co wypełnia zapisy ustawy z dnia 25.05.2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

Środki przewidywane w dziale 752. Obrona narodowa, ale rozdysponowane w innych częściach budżetu będą przeznaczone na:

 • projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności;
 • „Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”;
 • działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych;
 • zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”;
 • składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami planuje się realizację programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w czołgi” przewidywanego do realizacji w latach 2021-2026. Został on ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 89/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku. Choć uchwała literalnie nie mówi o zakupie czołgów M1A2 Abrams SEP v3, ale tak została przestawiona w publicznych wypowiedziach przedstawicieli Rady Ministrów. Planowany całkowity koszt programu to 23.300.000 tys. zł z czego na poszczególne lata planuje się wydać:

 • 4,8 mld zł w 2022 roku;
 • 4,8 mld zł w 2023 roku;
 • 4,8 mld zł w 2024 roku;
 • 8,9 mld zł w latach 2025-2026.

Całkowita liczba planowanych do pozyskania czołgów i liczby w poszczególnych latach są informacją niejawną. Zgodnie z zapisami uzasadnienia projektu budżetu na 2022 rok:

„Celem Programu jest wzrost potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej przez pozyskanie nowoczesnych czołgów podstawowych oraz towarzyszących im wozów wsparcia i zabezpieczenia dla Sił Zbrojnych RP. Implementacja Programu podyktowana jest koniecznością wzmocnienia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu mobilności i modernizacji technicznej. Program obejmuje wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz środki bojowe; szkolenie personelu; przygotowanie infrastruktury oraz sfinansowanie wydatków związanych z wyborem określonego rodzaju czołgu i amunicji.”

Już w 2022 roku program zakłada rozpoczęcie procesu dostaw czołgów, procesu inwestycyjnego dotyczącego potrzebnej infrastruktury oraz procesu szkolenia personelu obsługi. Ciekawym jest, że również w uzasadnieniu projektu budżetu na 2022 rok nigdzie nie jest wspomniany typ czołgu czyli M1A2 Abrams SEPv3. Z formalnego punktu widzenia, mogą zostać zakupione zupełnie inne czołgi. Zastanawiające jest formalne utajnienie liczby przewidywanych do pozyskania czołgów w całym programie (choć mowa jest, według deklaracji, o 250 wozach) jak i w 2022 roku. Nie pozwoli to np. na początku 2023 roku rozliczyć efektów jego realizacji.

Projekt budżetu na 2022 rok przynosi również informacje o finansach instytucji gospodarki budżetowej. W MON jest nią Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Polska co rok przekazuje do Programu NSIP (NATO Security Investment Programme) składkę członkowską. W zamian program ten finansuje pakiety inwestycyjne w rożnych krajach NATO. W Polsce głównie dotyczą one inwestycji w infrastrukturę wojskową jak lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej czy instalacje paliwowe. W 2022 zaplanowano przychody Zakładu na około 1,23 mld zł, a wydatki na zbliżoną kwotę.

Z kolei Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na początku 2022 roku ma wynosić 3,7 mld zł, a na końcu roku 3,67 mld zł. W 2022 roku planuje się z niego wydać na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego kwotę 191,7 mln tys. zł. Głównie będzie ona pochodziła z zaplanowanych przychodów w wysokości 161,7 mln zł. Źródłami przychodów FMSZ są m. in. wpływy z usług świadczonych przez Siły Zbrojne wojskom obcym, odszkodowania i kary umowne, a przede wszystkim wpłaty z Agencji Mienia Wojskowego.

Na 2022 rok po raz kolejny z części 29. Obrona narodowa zostanie wsparty Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Zaprezentowany projekt budżetu 2022 po ewentualnych drobnych korektach zostanie skierowany do Sejmu. Dotychczasowa praktyka legislacyjna wskazuje, iż cześć 29. Obrona narodowa w czasie procedowania w Sejmie i Senacie prawdopodobnie nie ulegnie większym zmianom. Z przedstawionych wcześniej założeń i obecnej analizy projektu budżetu MON wynika, iż w 2022 roku będzie on największy w historii RP. Środki do dyspozycji są stosunkowo duże. Życzyć tylko nam należy, aby były dobrze spożytkowane. O ile wydatki bieżące, wynagrodzenia, płace, emerytury i renty, które stanowią gros wydatków MON są pozycjami stałymi o tyle środki do rozdysponowania na wydatki materiałowe pozostają w gestii MON i procedur w nim obowiązujących. Podatnicy, za ponad 57 mld zł wydawanych rocznie na obronę, zapewne chcieliby czuć się bezpiecznie wobec zewnętrznych zagrożeń, jakie niesie za sobą współczesny świat i wnikających z polskiego  położenia geograficznego.

źródło/ fot. www.defence24.pl

Zobacz podobne

Gaz-System: interkonektor ze Słowacją ruszy latem

BS

Możliwości przeładunkowe portu w Elblągu wzrosną do ok. 2,5 mln ton

BS

Szef MON: technologie podwodne istotne dla bezpieczeństwa infrastruktury

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie