Polski Portal Morski
Aktualności

Debata ministrów transportu państw UE

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów UE ds. transportu, które odbyło się w dniach 21-22 lutego 2022 r. w Le Bourget pod Paryżem. Tematami poruszanymi w trakcie spotkania były m.in. dekarbonizacja transportu drogowego, innowacje w transporcie, atrakcyjność sektora transportu, a także zmniejszenie emisji ze środków transportu (przesunięcie modalne) i rewizja sieci TEN-T.

Dekarbonizacja transportu drogowego

W dyskusji poświęconej dekarbonizacji transportu drogowego ministrowie rozmawiali na temat działań, jakie należy podjąć, aby przyspieszyć rozwój sieci stacji ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną, zachęcić do zwiększania wykorzystania paliwa wodorowego w sektorze transportu, a także wzmocnić zaufanie obywateli do korzystania z obu rodzajów nisekoemisyjnych paliw.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że Polska popiera wysiłki zorientowane na ograniczenie emisji z transportu drogowego. Zaznaczył też, że stosowane od 21 lutego 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności wprowadzają m.in. obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby przedsiębiorstwa oraz ograniczenia w wykonywaniu przewozów drogowych w ramach transportu kombinowanego, co będzie powodować konieczność wykonania przez pojazdy ciężarowe dodatkowych pustych przejazdów. Będzie to skutkowało dodatkową emisją CO2 w Unii Europejskiej na poziomie 3,3 mln ton CO2 rocznie.

– To jaskrawy przykład niespójności polityki transportowej z celami polityki klimatycznej UE, na co Polska wraz z innymi państwami wielokrotnie zwracała uwagę. Apeluję o podjęcie pilnych działań naprawczych, abyśmy mogli pokazać, że naprawdę chcemy ekologicznego transportu drogowego w Europie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Innowacje w transporcie

Podczas sesji roboczej omówiono krajowe doświadczenia i działania ustawodawcze w kontekście kroków, które należałoby podjąć, aby pobudzić innowacje i stworzyć warunki dla rozwoju wszystkich gałęzi sektora transportu. Dyskutowano o istniejących przeszkodach oraz możliwych do zastosowania środkach wsparcia, które umożliwiłyby przejście z fazy eksperymentów do wdrażania na dużą skalę usług mobilności opartych na zautomatyzowanych pojazdach.

Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że nowoczesne technologie transportowe mają kluczowe znaczenie w procesie tworzenia efektywnego systemu transportowego.

Atrakcyjność sektora transportu

W części spotkania poświęconej atrakcyjności sektora transportu podkreślono, że kryzys wywołany pandemią COVID-19 spowodował szereg wyzwań stojących przed sektorem transportu, w tym również dotyczących zatrudnienia. Ministrowie omówili działania, które należy podjąć, aby pracę w sektorze transportowym uczynić bardziej atrakcyjną, w tym możliwe regulacje ustawodawcze w obszarze socjalnym, szczególnie w sektorach lotniczym i morskim, mające na celu zagwarantowanie uczciwej konkurencji i konkurencyjność europejskich operatorów na świecie.

Minister Andrzej Adamczyk dodał, że konieczność stosowania się przez przedsiębiorców do przepisów Pakietu Mobilności powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe, a w efekcie sztuczne ograniczenie konkurencyjności operacji transportowych.

Przesunięcie modalne i TEN-T

Przesunięcie modalne (ang. modal shift), które polega na przeniesieniu części przewozów z transportu drogowego na mniej emisyjne środki transportu, tj. krótkodystansowy transport morski, kolejowy, wodny śródlądowy lub kombinowane środki transportu, jest jednym z głównych celów strategicznych polityki transportowej Unii Europejskiej. W tym kontekście ministrowie zastanawiali się, jakie działania należy podjąć w celu realizacji przesunięcia modalnego zarówno w zakresie transportu pasażerskiego, jak i towarowego. W tej części spotkania dyskutowano również na temat warunków, które należy spełnić, aby zrealizować w zaplanowanym terminie projekty na transeuropejskiej sieci TEN-T.

– Polska konsekwentnie realizuje politykę transportową ukierunkowaną na wyrównanie dysproporcji rozwojowych i wzrost konkurencyjności niskoemisyjnych gałęzi transportu, w szczególności kolei – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Minister podziękował również Komisji Europejskiej za propozycję ustanowienia w ramach sieci TEN-T nowego korytarza łączącego trzy morza: Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, który poza wzmocnieniem połączeń lądowych będzie stanowił dźwignię istotnego wzrostu gospodarczego dla regionów, przez które będzie przebiegał.

– Nowy korytarz wpisuje się w realizowany z dużą determinacją przez grupę państw Europy Środkowej i Wschodniej szlak drogowy Via Carpatia, stwarzając szanse na powstanie efektywnego multimodalnego połączenia na osi północ-południe – dodał A. Adamczyk.

Spotkania dwustronne

Na marginesie debat minister Andrzej Adamczyk rozmawiał z przedstawicielami Czech, Grecji, Rumunii, Finlandii, Litwy, Węgier, Łotwy oraz Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W trakcie tych spotkań podkreślał istotne znaczenie nowego korytarza Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie sieci TEN-T, a także zwracał uwagę na konieczność jego uzupełnienia o odcinek prowadzący do państw bałtyckich. Wskazał również potrzebę dalszej intensyfikacji wspólnych prac nad projektem Via Carpatia.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Fot.: Forsal

Zobacz podobne

Jakość węgla jest sprawdzana trzykrotnie

KM

Nowe inwestycje Orlenu. Koncern przejmie blisko 200 stacji na Węgrzech i Słowacji

KM

W Wiedniu niemiecko-austriackie rozmowy o współpracy w sprawie dostaw gazu

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie