Polski Portal Morski
Aktualności Ministerstwo Środowisko

Projekt ustawy dot. rewitalizacji Odry w porządku środowych obrad rządu

Rząd ma się w środę zająć projektem ustawy o rewitalizacji rzeki Odry – wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Specustawa ma m.in. usprawnić procedury dla kluczowych inwestycji na Odrze, powołać Inspekcję Wodną i podnieść wysokość kar za wykroczenia dot. gospodarki wodnej.

W środowym porządku obrad Rady Ministrów znalazł się m.in. projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry.

Jak zapowiadano wcześniej w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, celem zmian będzie zapewnienie odpowiednich zasobów wodnych i poprawa jakości wody w Odrze przez m.in. „realizacje inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego (renaturyzacja i budowa piętrzeń wodnych), zapewnienie wsparcia finansowego określonych inwestycji, przesądzenie o pierwszeństwie realizacji lub dofinansowania określonych inwestycji, które powinny być realizowane zarówno na rzece Odrze jak i w jej zlewni”.

Wyjaśniono, że przewiduje się m.in. wprowadzenie usprawnień proceduralnych dla inwestycji ujętych w katalogu, który będzie zawarty w specustawie. „Zadania ujęte w projekcie ustawy są to zadania głównie o charakterze renaturyzacyjnym i retencyjnym. Realizacja przedmiotowych inwestycji w dużym stopniu umożliwi rewitalizację rzeki Odry” – podkreślono.

Zwrócono uwagę, że niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia również dla inwestycji realizowanych w zlewni Odry i które dotyczyć będą gospodarki wodno-ściekowej. „Brak systemów kanalizacji w określonych obszarach może przyczyniać się do nielegalnego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Tym samym niezbędna jest rozbudowa, modernizacja i budowa nowych systemów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Odry, co pozytywnie wpłynie na stan wód” – oceniono.

Nowe przepisy mają zapewnić dodatkowe środki na doposażenie straży pożarnej na prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych lub usuwania ewentualnych skutków. Pieniądze mają być również wydane na wymianę wyeksploatowanego sprzętu w OSP na terenie województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Dzięki specustawie dodatkowe pieniądze mają być wydane również na doposażenie laboratoriów, a także na zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Ochrony Środowiska tak, by usprawnić pobór, analizę i ocenę jakości wody.

Projektowane przepisy zakładają także powołanie nowego organu – Inspekcji Wodnej, która ma działać w ramach Wód Polskich. Jak wyjaśniono, ma ona służyć „szybszemu ujawnianiu zdarzeń lub naruszeń mogących wywołać szkody w środowisku wodnym”. Inspekcja ma być dwustopniowa i składać się z Krajowego Inspektora Wodnego oraz Regionalnych Inspektorów Wodnych. Organ ma mieć też uprawnienia dotyczące ochrony zasobów ryb w wodach.

Specustawa ma też usprawnić jak i wprowadzić dodatkowe mechanizmy powiadamiania i przekazywania informacji właściwym organom oraz właścicielom lub zarządcom ujęć wód wykorzystywanym do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, o stwierdzonym lub potencjalnym zagrożeniu dla pogorszenia jakości wody.

Przewidziano również ułatwienia na etapie procesu uzyskiwania odpowiednich zgód i pozwoleń związanych z Prawem budowlanych i Prawem wodnym w związku z urządzeniami pomiarowymi służącymi monitoringowi ścieków i wody.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, ustawa ma również zwiększyć kary za wykroczenia związane z gospodarką wodną.

Zmiany mają też dotyczyć systemu opłat za usługi wodne i opłaty podwyższonej, co według projektodawców ma zapobiec m.in. uchylaniu się od ponoszenia opłat za odprowadzanie wód lub ścieków. „Udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu pozwoli łatwiej przypisać odpowiedzialność podmiotom odprowadzającym ścieki do wód, co pozwoli na większą ochronę wód. Zakłada się także poprawę i uzupełnienie obecnego systemu opłat za usługi wodne w zakresie działalności prowadzonej bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego” – wyjaśniono.

Zmiany w systemie opłat – zgodnie z projektowaną specustawą – mają również zachęcić przedsiębiorców do stosowania proekologicznych rozwiązań w zakresie zrzutu wód zasolonych. „Przedmiotowe rozwiązanie ma zachęcić i zmobilizować duże zakłady do wprowadzania systemów pozwalających zmniejszać zrzut wód zasolonych, w szczególności w okresach niższych stanów wód, co doprowadzi do zmniejszenia znacznego potencjalnego stężenia soli w wodach. Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie instrumentów finansowych w postaci ulg w opłatach za usługi wodne, które będą mobilizowały przedsiębiorców do podczyszczania ścieków” – wyjaśniono.

W wykazie poinformowano ponadto, że nowe przepisy mają zmienić warunki wprowadzania ścieków do wody dla oczyszczalni.

Źródło/ PAP/ Fot. pixabay.com

Zobacz podobne

Modernizacja kanałów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Aktualne informacje

AB

MFiPR: Fundusze Europejskie wspierają poprawę bezpieczeństwa dostaw LNG do Polski

BS

Spotkanie robocze przedstawicieli UMG i Geofizyki Toruń S.A.

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie