Polski Portal Morski

Regulamin Portalu

Autor

POLSKA MORSKA WWW.POLSKA-MORSKA.PL

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi www.polska-morska.pl lub jej rozwinięciami.
 2. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://polska-morska.pl/do-pobrania/ w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 3. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”.
 4. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://polska-morska.pl/polityka-prywatnosci/#cookies
 5. Użytkownik Zarejestrowany przed rozpoczęciem korzystania z Usług w Serwisie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Serwisie.
 6. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, o ile postanowienia Załączników do Regulaminu dotyczących poszczególnych Usług nie stanowią inaczej.
 7. Postanowienia Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 8. Zasady dotyczące obowiązywania i przestrzegania Regulaminu stosuje się do Załączników do Regulaminu dotyczących poszczególnych Usług. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć pod tym pojęciem Regulamin wraz z Załącznikami właściwymi dla danej Usługi.

§ 2. Definicje

 1. Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  a. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest spółka POLSKIE TERMINALE SA, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 47880, posiadającą NIP: NIP: 851-00-17-251, Regon 810575498, wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.448.500 zł;

  b. Dane – wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie Rejestracji, korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób.

  c. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

  d. Materiały – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, Partnerów lub Użytkowników w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

  e. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje zasad zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika; dostępny pod adresem internetowym https://polska-morska.pl/polityka-prywatnosci/

  f. Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  g. Serwis – każdy serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresami domenowymi https://polska-morska.pl poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem, w tym także dotyczy to serwisów na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

§ 3. Warunki ogólne świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość upubliczniania Danych i Materiałów.
 2. Dane lub Materiały przekazywane przez Użytkownika do Serwisu, w szczególności wprowadzane przez Użytkownika podczas Rejestracji lub udostępnione w Profilu, mogą być moderowane przez Administratora po ich upublicznieniu.
 3. Administrator może odmówić upublicznienia za pośrednictwem Serwisu, a w konsekwencji może zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli upubliczniane Dane lub Materiały będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, Regulamin oraz dobre obyczaje lub moralność.
 4. W przypadku usunięcia przez Administratora Danych lub Materiałów, co do których Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych Danych lub Materiałów pochodzących od Użytkownika, Administrator wyśle do Użytkownika wiadomość na podany przez niego adres poczty elektronicznej wskazującą na te Dane lub Materiały oraz przyczyny ich usunięcia.
 5. Informacja o usunięciu Danych lub Materiałów może być dostępna dla wszystkich Użytkowników.
 6. Zasoby Serwisu, w tym m.in. Baza Profili, Strony Użytkowników, Materiały przesłane przez Użytkowników oraz jego poszczególne Usługi, mogą być dostępne dla pozostałych Użytkowników lub innych osób korzystających z Internetu – dotyczy to w szczególności portali społecznościowych i YouTube.
 1. Użytkownik decyduje o zakresie dostępu pozostałych Użytkowników i innych osób do swoich Danych, wskazując w czasie Rejestracji, jakie Dane mogą być ujawniane innym Użytkownikom.
 2. Poniższe Dane, w tym Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i innym osobom: – adres poczty elektronicznej;
 3. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej, przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych Usług w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług (w szczególności poprzedzających Materiały). Reklamy mogą być wyświetlane Użytkownikom wielokrotnie przed, w trakcie oraz po odtworzeniu Materiału. Reklamy będą oznaczone i oddzielone od właściwego Materiału.
 5. Administrator jest uprawniony do anonimowej publikacji treści pytań, wniosków lub postulatów kierowanych przez Użytkowników, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innymi uwagami Użytkowników.
 6. Administrator uprawniony jest do oznaczania Materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wskazywania na ich pochodzenie z Serwisu.
 7. Administrator nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów, wobec czego Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem nie obejmuje takich usług. Usługi oferowane przez Partnerów są przez nich świadczone i podlegają odrębnym zasadom uregulowanym przez Partnerów.
 8. W razie czasowego wyłączenia dostępu do treści Portalu, Administrator powiadomi o tym Użytkowników w sposób ogólnodostępny.
 9. Administrator nie ma obowiązku publikacji Materiałów lub Danych przesłanych przez Użytkowników lub udostępnionych przez Użytkowników w Serwisie.

§ 4. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

 1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych z Regulaminem.
 2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Administrator uznaje za niedopuszczalne:
  a. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
  c. przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  d. wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;
  e. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  f. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  g. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;
  h. naruszanie praw autorskich lub praw pokrewnych do Materiałów udostępnianych przez Administratora w Serwisie.
 1. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:
  a. Usunięcie Materiałów lub Danych przekazanych do Serwisu przez Użytkownika;
  b. trwałe usunięcie Konta z Serwisu, albo wniosek o zablokowanie konta skierowany do Administratora portali społecznościowych.
 2. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 3. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.
 4. Administrator odblokuje Konto/złoży wniosek o odblokowanie konta jeżeli Użytkownik usunął stan naruszenia Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że ponowna blokada Konta ze względu na naruszenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, będzie nieodwracalna.
 5. Konto może zostać usunięte przez Administratora , co spowoduje trwałe usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili – Newsletter, jeżeli nastąpi jedno ze wskazanych poniżej zdarzeń:
  a. Użytkownik Zarejestrowany narusza postanowienia Regulaminu, w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
  b. Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie i Polityce Prywatności;
  c. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub poszczególnych wpisów z Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

§ 5. Zasady odpowiedzialności Administratora

 1. Odpowiedzialność Administratora oparta jest na powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6. Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Baza danych osobowych wykorzystywanych do przesyłania Newslettera podlega ochronie prawnej, a administratorem Danych Osobowych przetwarzanych jest Administrator.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych Administratora.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do Administratora – email: biuro@polska-morska.pl
 4. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://polska-morska.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo POLSKA MORSKA WWW.POLSKA-MORSKA.PL , jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.
 2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.
 3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje Administrator.
 4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Danych, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.
 5. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Administratora na adres e-mail: biuro@polska-morska.pl lub redakcja@polska-morska.pl
 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać czynność lub informację, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.
 5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.
 2. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane w Serwisie wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może złożyć wniosek o wykreślenie swoich danych osobowych z Serwisu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres : biuro@polska-morska.pl oraz redakcja@polska-morska.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie