Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Szeroka współpraca dla ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją

Łączymy siły z szeregiem instytucji dla przeciwdziałania degradacji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich! Dziś w Olsztynie, w obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wiceministra Środowiska i Klimatu Jacka Ozdoby, przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką wodną, ochroną środowiska, straży rybackiej, nadzoru budowlanego, policji, samorządu oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania w ramach zapewnienia optymalnej ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją. 

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Piotr Opaczewski, Agata Moździerz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Piotr Jakubowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Joanna Kazanowska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczepan Worobiej – Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz inspektor Arkadiusz Sylwestrzak –  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

– Niewłaściwa ingerencja człowieka w jeziora i rzeki jest często nieodwracalna, dlatego międzyinstytucjonalna współpraca dla mazurskich jezior i rzek to ważny krok dla ochrony przed dewastacją przyrody, która jest niedopuszczalna – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

– Lasy, jeziora, woda to nasze wspólne dobro, działania muszą być natychmiastowe. Dziękuję Panu Prezesowi Dacy za jego inicjatywę, za to, że pokazał mi, jaka jest skala degradacji mazurskich jezior – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba

Razem przeciw dewastatorom – zasady współpracy

Strony porozumienia będą współdziałać w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych działań ze strony wszystkich użytkowników śródlądowych wód powierzchniowych administrowanych przez Wody Polskie. W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne, Wody Polskie będą zawiadamiać o zdarzeniu współpracujące instytucje, które w ramach swoich kompetencji będą podejmować interwencje – kontrole, inspekcje lub oględziny w terenie.

Interesariusze postanowienia będą wspólne wystosowywać do właściwych resortów propozycje kierunku zmian  legislacyjnych w celu optymalnej ochrony jezior i rzek przed dewastacją. Zacieśnienie współpracy oraz nowelizacje prawa przyniosą dwa wymierne skutki. Z jednej strony pozwolą skończyć z sytuacją, kiedy organy ścigania nielegalny proceder niszczenia środowiska naturalnego traktowały bez należytej uwagi.  Z drugiej strony, ukrócą proceder w którym dewastatorzy umyślnie łamią prawo, wliczając wyroki i kary grzywny w koszt nielegalnych, często milionowych prac prowadzonych nad brzegami jezior i rzek.

Odpowiednie służby będą interweniować w razie dewastacji brzegów rzek i jezior, zwłaszcza w wypadku:

  • niszczenia roślinności szuwarowej,
  • nielegalnej wycinki drzew i krzewów,
  • naruszenia linii brzegowej przez wykonanie robót ziemnych,
  • potwierdzonych nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych w postaci pomostów o parametrach spełniających wymóg konieczności posiadania pozwolenia na budowę,
  • nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Zgodnie z art. 475 ustawy Prawo wodne za niszczenie lub uszkadzanie brzegów wód śródlądowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku.

Jak dużym problemem jest dewastacja naszych rzek i jezior?

Niestety, niszczenie brzegów rzek i jezior jest dużym problemem, obserwowanym zarówno przez pracowników Wód Polskich, jak i lokalnych mieszkańców, czy turystów. Tylko w tym roku na terenie m.in. Krainy Wielkich Jezior Mazurskich linia brzegowa została umyślnie zdewastowana aż 100 razy! Niszczenie brzegów jezior w większości przypadków następuje w granicach ustanowionych form ochrony przyrody, takich jak obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, czy parki krajobrazowe.

Należy pamiętać o tym, że dewastacja środowiska naturalnego często jest nieodwracalna. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka w linię brzegową może przyczyniać się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora i jego eutrofizację. Usuwając szuwary, niszczone są potencjalne miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa oraz środowisko życia pozostałych gromad zwierząt ściśle powiązanych z ekosystemami wodnymi m. in.: ryb, płazów, gadów, ssaków, czy owadów. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych – zapobiegając procesom erozji wodnej. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma nieoceniony wpływ na jakość wody. Roślinność oczyszcza wody z fosforanów, azotanów, metali ciężkich oraz innych toksycznych dla zwierząt wodnych substancji i natlenia dno zbiorników wodnych co ma przede wszystkim duże znaczenie w przypadku małych, płytkich jezior.

Źródło: Wody Polskie Fot.: Shutterstock

Zobacz podobne

Orlen: kontrakt na dostawy ropy ze wschodu przestanie być realizowany w momencie wprowadzenia kolejnych sankcji

BS

W drodze do europejskiej czołówki. Krótko o rozwoju polskich portów morskich

AB

Zwiększona ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie