Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Szeroka współpraca dla ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją

Łączymy siły z szeregiem instytucji dla przeciwdziałania degradacji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich! Dziś w Olsztynie, w obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wiceministra Środowiska i Klimatu Jacka Ozdoby, przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką wodną, ochroną środowiska, straży rybackiej, nadzoru budowlanego, policji, samorządu oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania w ramach zapewnienia optymalnej ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją. 

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Piotr Opaczewski, Agata Moździerz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Piotr Jakubowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Joanna Kazanowska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczepan Worobiej – Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz inspektor Arkadiusz Sylwestrzak –  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

– Niewłaściwa ingerencja człowieka w jeziora i rzeki jest często nieodwracalna, dlatego międzyinstytucjonalna współpraca dla mazurskich jezior i rzek to ważny krok dla ochrony przed dewastacją przyrody, która jest niedopuszczalna – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

– Lasy, jeziora, woda to nasze wspólne dobro, działania muszą być natychmiastowe. Dziękuję Panu Prezesowi Dacy za jego inicjatywę, za to, że pokazał mi, jaka jest skala degradacji mazurskich jezior – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba

Razem przeciw dewastatorom – zasady współpracy

Strony porozumienia będą współdziałać w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych działań ze strony wszystkich użytkowników śródlądowych wód powierzchniowych administrowanych przez Wody Polskie. W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne, Wody Polskie będą zawiadamiać o zdarzeniu współpracujące instytucje, które w ramach swoich kompetencji będą podejmować interwencje – kontrole, inspekcje lub oględziny w terenie.

Interesariusze postanowienia będą wspólne wystosowywać do właściwych resortów propozycje kierunku zmian  legislacyjnych w celu optymalnej ochrony jezior i rzek przed dewastacją. Zacieśnienie współpracy oraz nowelizacje prawa przyniosą dwa wymierne skutki. Z jednej strony pozwolą skończyć z sytuacją, kiedy organy ścigania nielegalny proceder niszczenia środowiska naturalnego traktowały bez należytej uwagi.  Z drugiej strony, ukrócą proceder w którym dewastatorzy umyślnie łamią prawo, wliczając wyroki i kary grzywny w koszt nielegalnych, często milionowych prac prowadzonych nad brzegami jezior i rzek.

Odpowiednie służby będą interweniować w razie dewastacji brzegów rzek i jezior, zwłaszcza w wypadku:

  • niszczenia roślinności szuwarowej,
  • nielegalnej wycinki drzew i krzewów,
  • naruszenia linii brzegowej przez wykonanie robót ziemnych,
  • potwierdzonych nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych w postaci pomostów o parametrach spełniających wymóg konieczności posiadania pozwolenia na budowę,
  • nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Zgodnie z art. 475 ustawy Prawo wodne za niszczenie lub uszkadzanie brzegów wód śródlądowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku.

Jak dużym problemem jest dewastacja naszych rzek i jezior?

Niestety, niszczenie brzegów rzek i jezior jest dużym problemem, obserwowanym zarówno przez pracowników Wód Polskich, jak i lokalnych mieszkańców, czy turystów. Tylko w tym roku na terenie m.in. Krainy Wielkich Jezior Mazurskich linia brzegowa została umyślnie zdewastowana aż 100 razy! Niszczenie brzegów jezior w większości przypadków następuje w granicach ustanowionych form ochrony przyrody, takich jak obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, czy parki krajobrazowe.

Należy pamiętać o tym, że dewastacja środowiska naturalnego często jest nieodwracalna. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka w linię brzegową może przyczyniać się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora i jego eutrofizację. Usuwając szuwary, niszczone są potencjalne miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa oraz środowisko życia pozostałych gromad zwierząt ściśle powiązanych z ekosystemami wodnymi m. in.: ryb, płazów, gadów, ssaków, czy owadów. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych – zapobiegając procesom erozji wodnej. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma nieoceniony wpływ na jakość wody. Roślinność oczyszcza wody z fosforanów, azotanów, metali ciężkich oraz innych toksycznych dla zwierząt wodnych substancji i natlenia dno zbiorników wodnych co ma przede wszystkim duże znaczenie w przypadku małych, płytkich jezior.

Źródło: Wody Polskie Fot.: Shutterstock

Zobacz podobne

List intencyjny PGE, PGE Baltica i miasta Ustka ws. portu serwisowego dla morskich farm wiatrowych

KM

PGE rozpoczyna pomiary wietrzności dla elektrowni wiatrowej Baltica 1

KM

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. Zrównoważony rozwój portu i miasta!

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie