Polski Portal Morski
Aktualności

Zysk netto Orlenu za 2023 wzrośnie o 3,6 mld zł z rozliczenia przejęcia PGNiG

Zysk netto grupy Orlen za 2023 rok z tytułu ostatecznego rozliczenia transakcji połączenia z PGNiG zwiększy się o około 3,6 mld zł, z czego za sam czwarty kwartał 2023 roku wzrośnie o 0,8 mld zł – poinformował Orlen w komunikacie.

2 listopada 2022 roku nastąpiła rejestracja połączenia Orlenu z PGNiG. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok grupa zaprezentowała tymczasowe wartości nabytych aktywów i przejętych zobowiązań, które w kolejnych okresach sprawozdawczych nie były zmieniane ze względu na trwający okres wyceny.

W dniu 19 lutego 2024 roku grupa Orlen ostatecznie zakończyła przeprowadzany przez niezależnych ekspertów proces identyfikacji i wyceny do wartości godziwej poszczególnych nabytych aktywów i przejętych zobowiązań.

W wyniku ostatecznego rozliczenia transakcji połączenia z PGNiG zysk z tytułu okazyjnego nabycia uległ zmniejszeniu o kwotę 1,5 mld zł w stosunku do prezentowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok wartości tymczasowej 8,2 mld zł i wyniósł 6,7 mld zł.

Zgodnie z zasadami MSSF 3 grupa Orlen dokonała retrospektywnej korekty tymczasowych wartości przejętych aktywów netto do ich wartości godziwych w taki sposób, jak gdyby księgowe rozliczenie połączenia z PGNiG było zakończone już w dniu przejęcia.

W konsekwencji, grupa dokonała również weryfikacji informacji porównawczych za poprzednie okresy sprawozdawcze, co wpłynęło również na dane finansowe grupy Orlen za 2023 rok.

Ujęcie korekt tymczasowych wartości przejętych aktywów netto do ich wartości godziwych oraz ich rozliczenie w kolejnych okresach sprawozdawczych zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA grupy Orlen za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku odpowiednio o około 7,6 mld zł oraz 2,2 mld zł.

Skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Orlen za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wzrośnie odpowiednio o około 4,7 mld zł oraz 1,6 mld zł.

Skonsolidowany wynik netto Grupy Orlen w 2023 roku zwiększy się odpowiednio o około 3,6 mld zł oraz 0,8 mld zł.

Wzrost zysków Orlenu za 2023 rok wynika m.in. z ujęcia, na moment połączenia, aktywów i zobowiązań z tytułu kontraktów terminowych dotyczących głównie zakupu i sprzedaży gazu, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2 byłej grupy PGNiG, w ich wartościach godziwych wycenionych na moment połączenia jednostek i ich rozliczenia w rachunek wyników w momencie faktycznej realizacji danego kontraktu terminowego w 2023 roku, w wartościach odpowiednio 8,3 mld zł oraz 2,5 mld zł.

Wpływ na wynik ma też przeszacowanie zapasów na moment połączenia, głównie dotyczących zapasów gazu, co miało wpływ na rozpoznaną w kolejnych okresach wartość kosztu własnego sprzedaży, w tym również na odwrócenie rozpoznanych wcześniej przez grupę efektów zawiązania i odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy gazu do ich wartości możliwych do uzyskania, w wartościach odpowiednio 1,6 mld zł oraz (0,1) mld zł.

Orlen ujął też dodatkowe odpisy aktualizujące w wyniku porównania przez grupę zmienionych wartości księgowych niefinansowych aktywów trwałych z ustaloną wartością odzyskiwalną w ramach przeprowadzonych na koniec I kwartału 2023 roku testów na utratę wartości, w szczególności w segmencie wydobycie, co wpłynie ujemnie na wynik prezentowany za okres 12 miesięcy 2023 roku w kwocie (1,8) mld zł.

Ujęcie zmian amortyzacji w wyniku ustalenia ostatecznych wartości godziwych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku w wartościach wyniesie odpowiednio (2,9) mld zł oraz (0,6) mld zł.

Wpływ zmian związanych z wyceną do wartości godziwej aktywów i zobowiązań na wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego, co przełożyło się na wartość ujęcia podatku odroczonego w rachunek wyników w okresie 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku w wartościach odpowiednio (1,2) mld zł oraz (0,8) mld zł.

Orlen opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartały 2023 roku w dniu 22 lutego 2024 roku.

Źródło: PAP Fot.: Shutterstock

Zobacz podobne

„Szczecin żyje gospodarką morską”

BS

Dziś uroczyste otwarcie gazociągu łączącego Polskę z Litwą

BS

Centrum Szkoleniowe Offshore otwarto na Politechnice Morskiej

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie